Phát hành

Đấu Thầu Thuốc Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành và Hiệp Định Thương Mại Tự Do Liên Minh Châu Âu – Việt Nam

Bản tin này trình bày ngắn gọn về các tiêu chuẩn bắt buộc đối với hoạt động sản xuất thuốc Gx1 và Gx2, và các quy định về đấu thầu của Việt Nam đối với các gói thầu thuốc liên quan. Các tác giả [...]

Công Nhận Và Thi Hành Bản Án, Quyết Định Dân Sự Của Tòa Án Nước Ngoài Và Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Tại Việt Nam – Thực Tiễn, Các Phát Hiện Và Khuyến Nghị

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được công nhận và cho thi hành theo điều ước quốc tế dựa trên nguyên tắc có đi có lại, bản án, [...]

Nghị Định số 155/2018/NĐ-CP của Chính Phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y Tế

Tại Việt Nam, dược sĩ đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nghị Định mới số 155/2018/NĐ-CP ghi nhận vai trò quan trọng này bằng cách cho phép dược sĩ tiếp nhận [...]

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt